Biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani

Biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani

ama lbeliau adalah Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal Al adfawi. Seoarang ‘ulama bermadzhab Syafi’I yang tinggal di Baghdad.
Kelahiran dan wafatnya beliau :
Dilahirkan terhadap pertengahan bulan Sya’ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitab Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452. Imam Ibnu Rajab tunjukkan bahwa Syeikh Abdul Qadir Al Jailani lahir terhadap tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga bersama Kailan. Sehingga diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy. (Biaografi beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail ‘Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Buku ini belum diterjemahkan ke dalam bhs Indonesia).
Beliau wafat terhadap hari Sabtu malam, sehabis maghrib, terhadap tanggal 9 Rabi’ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

Masa Muda Beliau:
Beliau meninggalkan tanah kelahiran, dan merantau ke Baghdad terhadap kala beliau tetap muda. Di Baghdad belajar kepada lebih dari satu orang ulama’ layaknya Ibnu Aqil, Abul Khatthat, Abul Husein Al Farra’ dan juga Abu Sa’ad Al Muharrimi. Beliau belajar agar sanggup menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama’. Suatu dikala Abu Sa’ad Al Mukharrimi membangun sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul Azaj. Pengelolaan sekolah ini diserahkan seutuhnya kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani. Beliau mengelola sekolah ini bersama sungguh-sungguh. Bermukim disana sambil memberikan nasehat kepada orang-orang yang ada tersebut. Banyak udah orang yang bertaubat demi mendengar nasehat beliau. Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lantas berkunjung ke sekolah beliau. Sehingga sekolah itu tidak kuat menampungnya. Maka, diadakan perluasan

Murid-murid beliau :
Murid-murid beliau banyak yang jadi ulama’ terkenal. Seperti Al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Juga Syeikh Qudamah penyusun kitab figh populer Al Mughni.

Perkataan ulama mengenai beliau :
Syeikh Ibnu Qudamah rahimahullah dikala ditanya mengenai Syeikh Abdul Qadir, beliau menjawab, ” kita sempat bersua bersama beliau di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kita di sekolahnya. Beliau benar-benar perhatian terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu membuat kami. Beliau tetap jadi imam dalam shalat fardhu.”

Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau sepanjang satu bulan sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani sampai beliau meninggal dunia. (Siyar A’lamin Nubala XX/442). Beliau adalah seorang ‘alim. Beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalur Salafush Shalih. Dikenal banyak punya karamah-karamah. Tetapi banyak (pula) orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, “thariqah” yang berbeda bersama jalur Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya.

Diantaranya sanggup diketahui berasal dari perkataan Imam Ibnu Rajab, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang diagungkan terhadap masanya. Diagungkan oleh banyak para syeikh, baik ‘ulama dan para ahli zuhud. Beliau banyak punya keutamaan dan karamah. Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri’ Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri (Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir Al Lakh-mi Asy Syath-Nufi. Lahir di Kairo tahun 640 H, meninggal tahun 713 H. Dia dituduh berdusta dan tidak bersua bersama Syeikh Abdul Qadir Al Jailani) mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia udah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar (kebohongannya ). Cukuplah seorang itu berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar. Aku udah menyaksikan lebih dari satu kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, agar aku tidak meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang udah mansyhur dan populer berasal dari tak hanya kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat berasal dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terkandung perkara-perkara yang jauh ( berasal dari agama dan akal ), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak berbatas. (Seperti kisah Syeikh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang udah mati, dan sebagainya.) seluruh itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah. Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja’far Al Adfwi (Nama lengkapnya ialah Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang ‘ulama bermadzhab Syafi’i. Dilahirkan terhadap pertengahan bulan Sya’ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di Kairo.

Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitan Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452.) udah menyebutkan, bahwa Asy Syath-nufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini.”(Dinukil berasal dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995 M.). Imam Ibnu Rajab juga berkata, ” Syeikh
Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah punya yang bagus dalam kasus tauhid, sifat-sifat Allah,takdir, dan ilmu-ilmu ma’rifat yang cocok bersama sunnah.

Beliau punya kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal. Beliau juga membawa kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang perihal bersama nasehat berasal dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang bersama sunnah. Beliau membantah bersama keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah.” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani tunjukkan dalam kitabnya, Al Ghunyah, ” Dia (Allah ) di arah atas, berada diatas ‘arsyNya, meliputi seluruh kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu.” Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadist-hadist, lantas berbicara ” Sepantasnya menentukan karakter istiwa’ ( Allah berada diatas ‘arsyNya ) tanpa takwil ( menyimpangkan kepada arti lain ). Dan hal itu merupakan istiwa’ dzat Allah diatas arsys.” (At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 515).

Ali bin Idris dulu menanyakan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, ” Wahai tuanku, apakah Allah punya wali ( kekasih ) yang tidak berada di atas aqidah ( Imam ) Ahmad bin Hambal?” Maka beliau menjawab, ” Tidak dulu ada dan tidak akan ada.”( At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 516). Perkataan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani berikut juga dinukilkan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al Istiqamah I/86. Semua itu tunjukkan kelurusan aqidahnya dan penghormatan beliau terhadap manhaj Salaf. Sam’ani berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah masyarakat kota Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini terhadap masa hidup beliau.” Imam Adz Dzahabi menyebutkan biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Siyar A’lamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syeikh sebagai berikut,”Lebih berasal dari lima ratus orang masuk Islam melalui tanganku, dan lebih berasal dari seratus ribu orang udah bertaubat.”

Imam Adz Dzahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Syeikh Abdul Qadir yang aneh-aneh agar memberikan kesan seakan-akan beliau menyadari hal-hal yang ghaib. Kemudian mengakhiri perkataan, “Intinya Syeikh Abdul Qadir punya kedudukan yang agung. Tetapi terkandung kritikan-kritikan terhadap lebih dari satu perkataannya dan Allah menjanjikan (ampunan atas kesalahan-kesalahan orang beriman ). Namun lebih dari satu perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau.”( Siyar XX/451 ). Imam Adz Dzahabi juga berkata, ” Tidak ada seorangpun para kibar masyasyeikh yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, tak hanya Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak salah satu riwayat-riwayat itu yang tidak benar lebih-lebih ada yang kemungkinannya sangat kecil terjadi “. Syeikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali berbicara dalam kitabnya, Al Haddul Fashil, hal.136, ” Aku udah meraih aqidah beliau ( Syeikh Abdul Qadir Al Jailani ) dalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah. (Lihat kitab Al-Ghunyah I/83-94) Maka aku menyadari bahwa dia sebagai seorang Salafi. Beliau menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas manhaj Salaf. Beliau juga membantah kelompok-kelompok Syi’ah, Rafidhah, Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya bersama manhaj Salaf.” (At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995 M.). Inilah mengenai beliau secara ringkas. Seorang ‘alim Salafi, Sunni, tetapi banyak orang yang menyanjung dan membuat kedustaan atas nama beliau.

Sedangkan beliau berlepas diri berasal dari seluruh kebohongan itu. Wallahu a’lam
bishshawwab. Kesimpulannya beliau adalah seorang ‘ulama besar. Apabila saat ini ini
banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya, maka suatu kewajaran. Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi jika meninggi-ninggikan derajat beliau di atas Rasulullah shollallahu’alaihi wasalam, maka hal ini merupakan kekeliruan. Karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam adalah rasul yang paling mulia salah satu para nabi dan rasul. Derajatnya tidak akan terkalahkan disisi Allah oleh manusia manapun.
Adapun lebih dari satu kaum muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani sebagai wasilah ( perantara ) dalam do’a mereka. Berkeyakinan bahwa do’a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, jika bersama perantaranya. Ini juga merupakan kesesatan. Menjadikan orang yang meningal sebagai perantara, maka tidak ada syari’atnya dan ini diharamkan. Apalagi jika ada orang yang berdo’a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do’a merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak diberikan kepada tak hanya Allah. Allah melarang mahluknya berdo’a kepada tak hanya Allah,

Dan sebetulnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah.
Maka janganlah anda menyembah seseorang pun di dalamnya
Disamping ( menyembah ) Allah.
( QS. Al-Jin : 18 )

Jadi udah jadi keharusan bagi tiap-tiap muslim untuk memperlakukan para
‘ulama bersama sebaik mungkin, tetapi tetap dalam batas-batas yang telah
ditetapkan syari’ah.
Akhirnya mudah-mudahan Allah tetap memberikan saran kepada kita
sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh bersama fitnah ini.
Wallahu a’lam bishshawab

Baca Juga : 

Author: 2bfmp